هدر سایت
- -

یکی از اصول اجرای اوج

از اصول اجرای اوج، وجود مدت صوت در طول اجرای اوج است.