هدر سایت
- -

یکی از الگوهای مناسب لحنی

یکی از بهترین الگوهای اجرای ردیف مقامی بیات – راست، روش استاد منشاوی است که نیازمند حداقل ۱۱ درجه ارتفاع صدا است و این مقدار ارتفاع صدا قابل دسترسی برای بسیاری از افراد است.