هدر سایت
- -

یکی از تمرینات تحریر

در تمرینات تحریر، ابتدا باید سرعت و سپس تعداد تحریرها را کم کرده و سپس پله پله زیاد کرد تا تسلط در اجرای تحریر ایجاد شود.