هدر سایت
- -

یکی از شرایط اجرای قطعات اوج

در اجرای قطعات اوج نباید طنین صدا تغییر کند