هدر سایت
- -

یکی از فواید روش ۱۱ درجه بر اساس مقام حسینی

افرادی که توانمندی اجرای اوج صدا در روش بیات – رست مدل اوج گیری با مقام نیروز را ندارند باید از روش درجه ۴ بیات استفاده نمایند.