هدر سایت
- -

یکی از قوانین اجرای قانون نکوص

در اجرای قاعده نکوص (برگشت به عقب) اگر آیه ای را خواندیم و در برگشت بر آیه ای قبلی وقف کرده و تلاوت را تمام کنیم، اجرای این قاعده نکوص اشتباه می باشد.