هدر سایت
- -

یکی از مسائل مهم خودشناسی صوتی

شناخت مواضع تحریر و اینکه قاری بداند در چه موضعی تحریر اجرا کند از مسائل مهم خودشناسی صوتی است.