هدر سایت
- -

یکی از مسائل کیفی و مهم در تنظیم

یکی از مسائل کیفی و مهم در تنظیم ملودی آن است که تمام کلمات دارای تحرک یا تحریر باشند.