هدر سایت
- -

یکی از موضوعات مهم اجرای سلامت

افرادی که از انعطاف قابل قبولی برخوردار نیستند نباید روند اجرای ملودی را به شکلی تنظیم کنند که موجب ایجاد انتظار و اجرای کارهای پرتحرک در شنونده شود.