هدر سایت
- -

یک اثر موسیقایی زمانی ارزشمند

یک اثر موسیقایی زمانی ارزشمند است که خالق آن برای ایجاد آن اثر، فکر و اندیشه گذاشته باشد.