هدر سایت
- -

یک معیار در تنوع لحنی

تنوع در قفلات یکی از معیارهای تنوع لحنی در تلاوت محسوب می شود.