هدر سایت
- -

یک نکته در مورد سجده های تلاوت

سجده های تلاوت بر اساس نظر فقهی همه فرق اسلامی نیازمند قبله، مهر، طهارت ظاهری و ذکر سجده نیست و فقط نیازمند پوشش عورتین می باشد. ذکری هم که در سجده تلاوت قرائت می شود از باب استحباب و قرب می باشد. جهت مطالعه بیشتر در این زمینه می توان به کتاب سجده های تلاوت انتشارات سازمان اوقاف مراجعه کند.