هدر سایت
- -

نکات تلاوت

قرائت به روش مقابله ای (رو در رو) به جهت تعلق نداشتن به ردیف خاص صوتی و لحنی توصیه نمی شود. در این روش هر دو نفر تعلق به ردیفی دارند و همچنین هیچکدام از آنها نیز به آن تسلط ندارند و این باعث ضربه زدن به صوت و حنجره می شود.