هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۵/۲۲

🔶 نکته ای از کارگاه هنر تلاوت

شیخ محمود خلیل الحصری در کتاب احکام قرائت القرآن الکریم در خصوص ملاکهای تجوید، مواردی را ذکر می کنند که به این موارد اشاره می گردد. ملاک یادگیری و رفع ایرادات، تلقی از استاد و اقراء است. نگاه کردن به حالات دهان قاریان متبحر و اساتید تجوید می تواند تا حدود زیادی منجر به یادگیری و شناخت موارد مثبت و منفی و رعایت آنها گردد:
الف): تمضیغ اللسان که منظور ورزیدگی زبان است که منجر به بیان واضح و شفاف حروف و کلمات می گردد.
ب): تقعیر الفم که منظور اداء حروف و مصوتها از اقصی الحلق می باشد.
پ): تعویج الفک که منظور عدم توجه به حالات فک و وجود حرکات زائد در فک است.
ت): ترعید الصوت که منظور لرزش صدا و طنین نامطلوب صدا است.
ث): تمطیط الشد که منظور کشش تشدید است.
ج): تقطیع المد که منظور قطع و وصل کردن حرف مدی و ایجاد دو یا چند حرف مدی در یک حرف مدی است.
چ): تطنین الغنّات که منظور شدت دادن به غنه ها و غنوی کردن بی مورد است.
ح): حصرمه الراءات که منظور رعایت تلفظ صحیح حرف راء است.
خ): قرائت تنفر منها الطباع که منظور کیفیتی از قرائت حروف و کلمات است که منجر به تنافر طبع اهل اداء می شود.
د): تمجَّها القلوب و الاسماع که منظور ایجاد حالات نامناسب در صدا مانند حالت گریه است که منجر به قرائت نامطلوب کلمات می گردد.

💠 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت چهارشنبه ۹۹/۵/۲۲
🔶 محمدکاکاوند

****

ملاحظه من ورشه فن التلاوه

یذکر الشیخ محمود خلیل الحصری فی کتابه أحکام قرآن الکریم فی معاییر التجوید الحالات المذکوره. معیار التعلم وحل المشکلات هو تصور السید والقارئ. إن النظر إلى أفواه القراء المتمرسین وأساتذه التجوید یمکن أن یؤدی إلى حد کبیر إلى التعلم والتعرف على الحالات الإیجابیه والسلبیه ومراقبتها:
أ): تمزیغ اللسان وتعنی المهارات اللغویه مما یؤدی إلى التعبیر الواضح والشفاف للحروف والکلمات.
ب) تقیر الفام ، وتعنی نطق الحروف والحروف المتحرکه من أقصى الحلق.
ج) استبدال الفک ، أی عدم الالتفات إلى أوضاع الفک ووجود حرکات غیر ضروریه فی الفک.
د): استنفاد الصوت ویعنی اهتزاز الصوت ورنین الصوت غیر المرغوب فیه.
هـ): التکثیف أی التکثیف.
ج): تجزئه الموضه ، مما یعنی فصل وتوصیل حرف modi وإنشاء حرفین أو أکثر من أحرف modi فی حرف مودی واحد.
ز): قیامه الأثریاء ، أی تکثیف الأغنیاء وإثرائهم بلا داع.
ح): حصرمه ال القراءات أی مراعاه النطق الصحیح للحرف راء.
ز): تلاوه الکراهیه دون الطبیعه ، وتعنی نوعیه تلاوه الحروف والکلمات التی تؤدی إلى کراهیه طبیعه فنانی الأداء.
د): تمجه القلوب والإسماع ، أی خلق حالات غیر لائقه فی الصوت ، مثل حاله البکاء ، مما یؤدی إلى عدم الرغبه فی قراءه الکلمات.

نشأ فی فن التلاوه یوم الأربعاء الموافق ۲۲/۵/۹۹
محمدکاکاوند