هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۸/۷

از موارد سوء نبر، اجرای نبر حروف اضافه است در صورتیکه حروف اضافه دارای نبر نیستند. حروف اضافه به این ترتیب می باشد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۷
✏️ محمدکاکاوند

 

همزه استفهام أأنت – أإذا باء استعانت علم بالقلم یاء نداء یا ءادم – یا بنی
س مستقبل سنشد – سأوریکم باء سببیت بإیمانهم – بکفرهم الف تعریف المال – الحمد
ک شباهت کمثل – کشجره باء تأکید بأحاکم الحاکمین واو عطف و ابراهیم و اسماعیل
ک تأکید کمثله باء متعدی کردن فعل ذهب الله بنورهم واو قسم والضحی – والقمر
لام مالکیت لکم – لنا واو استیناف و لقد فاء عطف فله – فلهم
لام قسم لعمرک لام تعلیل لنریه – لنذیقهم فاء قسم فوربک
لام اختصاص لله لام استحقاق للمتقین مفازاً هاء تنبیه هؤلاء – هذه
لام به معنی

فی و الی

لأجل مسمی لام تأکید به معنای نفی در ترکیب با ماکان و

 لم یکن

و ماکان لیطلعکم تاء قسم

تالله