هدر سایت
- -

قدرت تنغیم

فرم تحریر با کیفیت تحرک ملودی ارتباط دارد. هر چقدر میزان تحرک بیشتر باشد، قدرت تنغیم ارتقاء می یابد.