هدر سایت
- -

لغه العجم الفَرس

اصطلاح لغه العجم الفَرس در توصیف کیفیت فتح دهان در افرادی است که فارسی زبان هستند. کیفیت فتح دهان در این حالت به شکل فتح شدید انجام می شود که صحیح نیست.