هدر سایت
- -

اهمیت شناخت انواع قفلات

شناخت انواع قفلات حداقل به چند جهت لازم است:

الف): ایجاد تنوع در ملودی

ب): ممکن است صدای قاری در بعضی مواقع از آمادگی لازم برخوردار نباشد پس باید مطابق حال خود اط قفلات استفاده کند

ج): ایجاد جذابیت

د): در جایگاه تعلیم باید از قفلات مختلف استفاده کرد