هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۸/۸/۱۷

مسائل مختلفی در مبحث تعبیرات مطرح است که به چند مورد اشاره می گردد:

الف): انتخاب محل مناسب برای آغاز تلاوت

ب): جمله بندی و تقطیع صحیح درون آیات

ج): توجه به وقف و ابتدای اخباری

د): توجه به آکسان هایی که جنبه مفهومی داشته باشد

ذ): توجه به مسئله تکرار کلمات و عبارات. باید توجه کرد که تکرارها جنبه مفهومی و اخباری داشته باشد و نه صرفاً تکرار