هدر سایت
- -

کشش حرف عین در آیه کهیعص

       کشش حرف عین در آیه کهیعص در چهار طریق معروف حفص به شرح زیر است:

شاطبیه

ابوطاهر

فیل

زرعان

وجه اول (طول)

وجه دوم (توسط)

 (قصر)

 (توسط)

 (قصر)