هدر سایت
- -

لحن شجی و نغمه شجیه

 لحن شجی و نغمه شجیه به آن حالتی از اجرای نغمه گفته می شود که موجب بروز احساسات و تهییج شنوندگان می گردد.