هدر سایت
- -

سه هدف کلی در تمرینات تلاوت

انجام تمرین برای سه موضوع یا سه هدف کلی صورت می گیرد:

الف):یادآوری اندوخته های قبلی با هدف بازپروری

ب): کسب مهارتهای جدید با هدف ارتقاء و رشد عملی

ج): تثبیت اندوخته ها با هدف تسلط بر مهارتهای کسب شده