هدر سایت
- -

بهره گیری از تمام ظرفیت تنغیمی یک کلمه

 بهره گیری از تمام ظرفیت تنغیمی یک کلمه موجب تمایز و زیبایی در تلحین می شود. برای مثال اجرای تحریر در نون ساکن در کلمه یعملون در هنگام وقف با رعایت اصول تجویدی، دارای جذابیت و مهارت در لفظ لحنی محسوب می گردد.