هدر سایت
- -

اهمیت اجرای روش صعودی و نزولی مقامات

همه مقامات به دو شکل صعودی و نزولی اجرا می شوند و لازم در راستای پردازش و تنوع اجرای مقامات، هر دو شکل صعودی و نزولی مقامات اجرا شوند.