هدر سایت
- -

اهمیت عدم حجم دادن کاذب به صدا

حجم دادن به صدا موجب کند شدن سرعت انعطاف صدا و کاهش توانمندی صوت در مهارتهای انعطاف می گردد.