هدر سایت
- -

وجوه وصل سوره توبه به انفال

وجوه وصل سوره توبه به انفال به شکل زیر می باشد:

 

الف): وقف – الوقف مع التنفس (سکون محض)

قصر

توسط

طول

الوقف مع التنفس (اشمام)

قصر

توسط

طول

الوقف مع التنفس (روم)

قصر

ب): وصل

اقلاب

ج): سکت (سکون محض)

قصر

توسط

طول

سکت (روم)

قصر

 سکت (اشمام)

قصر

توسط

طول