هدر سایت
- -

طنین صوت

هرگونه عاملی که موجب نامطبوع شدن طنین صدا گردد، جزو مصادیق ضعف در تکنیک صدا محسوب می شود.