هدر سایت
- -

اهمیت شناخت و انتخاب مناسب فرم موسیقایی

انتخاب مناسب فرم موسیقایی هر ردیف متناسب با انعطاف صدا، نیازمند خودشناسی صوتی و تجربه خوانندگی است.