هدر سایت
- -

حد کیفی صدا در تلاوت قرآن

حد کیفی کاربری صدا در تلاوت قرآن در نهایت با هدف ایجاد آرامش و  تأثیر در شنونده می باشد. لذا استفاده از هر صدایی که موجب ایجاد تشنج شنوایی شود در تلاوت قرآن مجاز نیست. صدای مورد استفاده در تلاوت قرآن در مجموع باید مطبوع باشد.