هدر سایت
- -

نکات تلاوت

در شیوه ترتیل که در آن حرکات و حروف با سرعت بیشتری نسبت به شیوه تحقیق ادا می شوند این امکان را به شخص می دهد که قبل از ورود به مرحله تحقیق تکیه ها و نبر (آکسان ها) صحیح کلمات قرآنی را فرا گرفته تا بعدها در مرحله تحقیق که تکیه ها نقش مهمی به ویژه در تنظیم آهنگ ایفا می کنند مشکل چندانی در این خصوص نداشته باشد.

 

استاد غلامرضا شاه میوه