هدر سایت
- -

نکات تلاوت

راهنمایی صحیح و به موقع پیش از بلوغ و یا همزمان با آن توسط استاد حاذق می تواند مانع آسیب های جبران ناپذیر به صدای شخص گردد.