هدر سایت
- -

نکات تلاوت

موسیقی وصفیه نوعی موسیقی که مبتنی بر القای مفاهیم از طریق اصوات و نغمات است