هدر سایت
- -

نکات تلاوت

نشاز

جمع کردن و ترکیب دو یا چند نغمه که احساس تنافر و ناهماهنگی را در ذهن شنونده ایجاد کند.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید