هدر سایت
- -

نکات تلاوت

در ادای تجوید، هر کس باید با توجه به سیستم تکلم خود آن را اجرا کند. تفاوت این مسئله در تلاوت همه قراء مشهود است. برای مثال می توان نحوه ایجاد و تلفظ صفیر حرف زاء تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی را با استاد عبدالباسط مقایسه کرد. این مقایسه اشتباه نیست زیرا هر کس با توجه به سیستم تکلم خود تلاوت می کند. در ضمن سیستم تکلم در طنین صوت نیز تأثیر دارد.

محمد کاکاوند