انتقال

تعبیرات و خوش سلیقگی قاری

بهتر است در انتقال به آیات جدید در موضعی دیگر از قرآن و یا انتقال به سوره ای جدید، ارتباط مفهومی و معنایی قبل و بعد در انتقال مورد توجه…