قفلات

دو دسته قفلات لحنی

قفلات لحنی به دو دسته کلی قفلات تشویقی و اشباعی تقسیم می شوند. این قفلات با مسائل مفهومی نیز ارتباط دارند.

چند موضوع مهم در مرحله تقلید

در مرحله تقلید، مسائل متعددی باید توسط متعلم فراگرفته شود. از میان این موضوعات، پنج موضوع جزو موضوعات اصلی و محوری می باشد: کوک شروع – تنظیم ملودی – شناخت...

ساده سازی قفلات

از موضوعات مهم تنغیم، ساده سازی قفلات متناسب با بافت جمله موسیقایی است. این مهارت به خواننده کمک می کند تا بتواند ملودی خود را در صورت عدم توانایی مناسب،...

۱۰ سرفصل اساسی و محوری در موضوع فرم

در موضوع فرم، ۱۰ سرفصل اساسی و محوری وجود دارد و بر این اساس، موضوع فرم بررسی می شود: الف): الگوی تونالیته و تونیک – تونالیته به قسمتی از صدا...

انتخاب قفلات مناسب

انتخاب قفلات مناسب توانمندی انعطاف صدا، از مهارتهای تنغیمی و هوش موسیقایی خواننده محسوب می شود.  

اهمیت توجه خاص به ردیف های لحنی

توجه خاص به ردیف های لحنی موجب تسلط و شناخت عوامل تنغیمی آن می شود. برای مثال کسیکه به طور متمرکز به نغمه بیات نوا می پردازد، کم کم با...

قفلات با تحریر و بدون تحریر

قفلات بدون تحریر را قفله هدی یا حرّاش می نامند. همچنین قفلاتی که بدون تحریر اجرای می شوند را قفلات مستقیم می گویند.