ملودی

هدف استفاده از فن داینامیک

هدف استفاده از فن داینامیک در اجرا در سه قسمت مهم موضوعیت دارد: الف): حالت پذیری صوت ب): ایجاد احساسات در صوت پ): زیباسازی ملودی

ملودی تکنیک پذیر

خواننده باید از بافت خاصی از ملودی استفاده کند که اصطلاحاً ملودی تکنیک پذیر شود. وجود ظرافت در اجرای ملودی نشان از وجود تکنیک در اجرا است. وجود تکنیک در...

چند موضوع مهم در مرحله تقلید

در مرحله تقلید، مسائل متعددی باید توسط متعلم فراگرفته شود. از میان این موضوعات، پنج موضوع جزو موضوعات اصلی و محوری می باشد: کوک شروع – تنظیم ملودی – شناخت...

کد یا دستورات تخصصی

تلاوت هنرمندانه باید دارای کد یا دستورات تخصصی در حوزه صوت، تنغیم، لفظ، فرم و … باشد تا تخصصی تلقی شود. یک ملودی تخصصی دارای مؤلفاتی است که باید همواره...

ساده سازی قفلات

از موضوعات مهم تنغیم، ساده سازی قفلات متناسب با بافت جمله موسیقایی است. این مهارت به خواننده کمک می کند تا بتواند ملودی خود را در صورت عدم توانایی مناسب،...

۱۰ سرفصل اساسی و محوری در موضوع فرم

در موضوع فرم، ۱۰ سرفصل اساسی و محوری وجود دارد و بر این اساس، موضوع فرم بررسی می شود: الف): الگوی تونالیته و تونیک – تونالیته به قسمتی از صدا...

خودشناسی صوتی و لحنی

یکی قاری موفق، قاری ای است که در موضوعات مختلف، خودشناسی داشته و بر اساس ظرفیتهای صوتی و لحنی خود تلاوت نماید. چند مورد از موارد خودشناسی صوتی شامل موارد...

عنصر مفاجئه در تلاوت

عنصر مفاجئه یکی از عناصر بسیار مهم و فنی است که دارای جنبه های زیباشناسانه بوده و حالت غیرقابل پیش بینی بودن در اجرای ملودی را ایجاد می کند.