هدر سایت
- -

اجرای مقام راست در تلاوت قراء

اغلب قاریان در اجرای مقام راست به شکل نزولی، بجای اجرای جنس نهاوند (جنس بالای راست)، جنس راست را اجرا کرده و مقام نیشابورک را اجرا می کنند.