هدر سایت
- -

انتقال لحنی

انتقال به معنی تغییر و تبدیل یک نغمه به نغمه دیگر است.