انواع صله در قرائت

🔅 صله در تلاوت قرآن به چهار دسته تقسیم می شود. صله در لغت به معنی پیوستن، پیوند دادن، اتصال، وصل کردن می باشد.

🔅 صله صوتی – اصل بر وجود صله صوتی است و صله صوتی بنای سایر صله ها می باشد. عدم وجود این صله به معنی عدم وجود سایر صله ها می باشد و منظور از آن، اتصال موتیف ها و پیوسته بودن صدا در اجرای یک جمله لحنی می باشد. از جمله دلایل فنی عدم نفس کشیدن در میان اجرای جملات لحنی، وجود صله صوتی می باشد. قطع صله صوتی دارای اصول و ضوابط خاصی است.

🔅صله لحنی – منظور از صله لحنی، اجرای فواصل پیوسته و صحیح صوتی است که موجب ایجاد نغمه ای خاص می گردد. اتصال درجات صوتی به صورتی که یک ملودی یا نغمه را ایجاد و اجرای آن را زیبا کند و همراه با تکلف نیز نباشد، مربوط به این صله می باشد.

🔅 صله تجویدی – این صله مربوط به علم حروف است و در آن از اتصال حداقل دو سیلاب یا دو حرف به یکدیگر صحبت می شود.

🔅 صله وقف و ابتدا – که مربوط به اتصال و پیوسته بودن صوت در قرائت چند کلمه می باشد به طوری که اتصال کلمات، افاده معنی خاصی نماید.

نظرات بسته شده است.