نکات لحنی

جدید

نکاتی در باب دوره تقلید

دوره تقلید، دوره تبعیت محض از الگو و راهنمایی های استاد است فلذا کلیه مراحل انتخاب تلاوت، شیوه تقلید، شیوه تمرین، شیوه ارائه قطعات تقلید شده، مدت تقلید و …...

جدید

مقام صبا

مقام صبا متشکل از دو جنس صبا و حجاز به شکل متداخل است. درجات 3 تا 6 مقام صبا، جنس حجاز است. جنس مقام صبا تحت عنوان صبا نوا شناخته...

یادگیری کیفیت استفاده از محتوای ملودیک

یادگیری کیفیت استفاده از محتوای ملودیک از موضوعات مهم تنظیم در اجرا می باشد. بخش مهمی از این کیفیت با تقلید و بخش دیگری با هوش موسیقایی و آموزه های...

نکاتی در باب تقلید

اولین مسئله تقلید، تقسیم بندی تلاوت بر اساس زمان و یا تعداد نفس است و باید موضوع هدف گذاری کوتاه و بلند مدت را در دوره تقلید مورد دقت قرار...

ظرفیت تنغیمی کلمات

ظرفیت تنغیمی از زیاد به کم به ترتیب شامل حروف مدی، غنه ها و اخفاءها، حروف قابل کشش و حرکات کوتاه می باشد. لذا بر این اساس لازم است، قاری...

چهار موضوع محوری در لحن

در لحن چهار موضوع محوری مطرح است: الف): مبحث گویش و بخصوص گویش موسیقایی و بیان موسیقایی ب): روش های بروز احساسات ج): شناخت ملودی و ردیف های موسیقایی به...

انواع مدولاسیون در تلاوت قرآن

مدولاسیون در تلاوت قرآن به سه دسته تقسیم و اجرا می شود: الف): مدولاسیون پرده که مربوط به اجرای درجات درون یک مقام است و این نوع مدولاسیون زمانی دارای...

فرود تلاوت

فرود تلاوت باید در محدوده مطلوب صدا و مطابق عرف تلاوت انجام شود و هیچ اصراری برای انتقال به درجات بم در پایان تلاوت وجود ندارد. فرود تلاوت باید به...

مؤلفات مهم سلیقه هنری

تکنیک اجرا + دانش اجرا + مهارت اجرا از مؤلفات مهم سلیقه هنری است. سلیقه هنری به موضوعات مختلف صوت، تنغیم و الفاظ تسری پیدا می کند.

درجه ششم مقام حجاز

درجه ششم مقام حجاز تحت عنوان حجاز اوج شناخته می شود. این درجه در سیر صعودی مقام حجاز، درجه سوم جنس راست نیز محسوب می شود. همچنین حالت بمل این...

مدلاسیون پرده

مدلاسیون پرده به شکل های مختلف قابل اجراست و تنوع در مدولاسیون پرده موجب تنوع در اجرای ردیف ها می شود. این مسئله به شکل تلوین و شکل بافت موسیقایی...

مفهوم اداء موسیقایی

اداء به کیفیت موسیقایی خاصی گفته می شود که معرف نحوه و شیوه بکارگیری اندیشه موسیقایی یا همان تکنیک های بخصوص باشد. اداء از مؤلفات متمایز کننده تلاوت قراء می...

قاعده ضبط التنغیم

یکی از مهارتهای تلاوت منغومه که جزو مهارتهای تنغیمی محسوب می شود، رعایت قاعده ضبط التنغیم است. در این قاعده، شکل و فرم تنغیم در بهترین شکل و با بیشترین...

گوش دادن

هرچقدر بیشتر گوش دهیم، بهتر میفهمیم. و این قانون اساسی در دوره تقلید است و بخش اعظمی از تقلید متکی به شیوه های گوش دادن می باشد. در گوش دادن...