نکات لحنی

درجه هفتم بیات

درجه هفتم بیات تحت عنوان بیات کردان شناخته می شود. یکی از ملودی هایی که در قسمت جواب الجواب بیات می توان از آن به عنوان ملودی اوج استفاده کرد،…

اهمیت تثبیت ردیف لحنی در تلاوت

ارائه یک تلاوت ماهرانه و با تسلط منوط به تثبیت ردیف لحنی در تلاوت است. هر دفعه یک چیز اجرا کردن به صورتی که دارای مهارت، شاخصه های موسیقایی و…

اهمیت تلوین در تلاوت

تلوین از موضوعاتی است که جنبه تخصصی به تلاوت می بخشد و سطح کیفی آن را ارتقاء می دهد. اداء تلوینی بیانگر همین موضوع می باشد.

شش مهارت مهم در تلاوت

شش مهارت مهم در تلاوت به شرح ذیل است: الف): انتخاب پرده مناسب برای شروع تلاوت ب): انتخاب روش اوج گیری در تلاوت د): استفاده درست از تحریرها و شناخت…

اصطلاح سبک و سنگین در قرائت قرآن کریم

میان قاریان قرآن گاها اصطلاحاتی استفاده می شود که بعضاً فهم موضوعات علمی را نامفهوم و نادرست می کند. یکی از این اصطلاحات، اصطلاح سبک و سنگین است:   الف):…

انواع صله در قرائت

🔅 صله در تلاوت قرآن به چهار دسته تقسیم می شود. صله در لغت به معنی پیوستن، پیوند دادن، اتصال، وصل کردن می باشد. 🔅 صله صوتی – اصل بر…

شش عامل یا مؤلفه کیفی

شش عامل یا مؤلفه کیفی بسیار مهم که تأثیرات کیفی در خود تلاوت و شنوندگان می گذارد به شرح زیر است: الف): عامل تحرک                                ب): عامل اجرای اوج                      پ): عامل…

حرکت یا تحرک

حرکت یا تحرک و عدم سکون از مسائل مهم صوت موسیقایی است. شیوه و روش تحرک یا حرکت در هنرهای سازی و آوازی و تلاوت قرآن متفاوت است اما در…

اشکال قرائت تقلیدی مستمر

قرائت تقلیدی مستمر به لحاظ اینکه قاری نمی تواند انتخاب های هوشمندانه داشته باشد، به لحاظ زیبایی شناختی دارای ضعف های جدی می باشد.

سه ملودی در قسمت جنس مقام نهاوند

در قسمت جنس مقام نهاوند، سه ملودی وجود دارد که می تواند به عنوان ابزار تحرک نغمی مورد استفاده قرار گیرد: الف): نهاوند چهارگاه با رکوز بر درجه 4 جنس…

ثبات ردیف لحنی

از مهمترین موضوعات اجرای یک تلاوت استاندارد، ثبات ردیف لحنی است تا قاری به یک ثبات در روش تلاوت دست یابد و بر این اساس بتواند به مهندسی مناسبی بر…

بداهه تصمیم گرفتن

بداهه تصمیم گرفتن از عوامل مهم خروج های لحنی است. بداهه تصمیم گرفتن از نشانه های عدم تبحر در اجرا است.

دو مدل جابجایی درجات صدا

جابجایی درجات صدا و پرش میان درجات صدا را قفز می گویند. قفزات از ابزارهای مهم قدرت تنغیم و تنویع است. قفزات به دو شکل اجرای می شوند: الف): پرشی/…

بعضی از اصول و معیارهای جمله لحنی

جمله لحنی دارای اصول و معیارهای زیر می باشد: الف): اصل تحرک شامل تحریر، ویبره، تمویج و … و عدم هرگونه سکون در اجرا. ب): اصل صحت و سلامت که…

چند مورد از موارد تنغیمی مقام صبا

در مقام صبا موارد تنغیمی مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد که به چند مورد اشاره می شود. الف): شناخت درجه ششم مقام صبا که تحت عنوان صباعجمی شناخته می…

انتقال از درجه غماز

از مهمترین موارد مدولاسیون، انتقال از درجه غماز است که در مقامات، جایگاه متفاوتی دارد و از نوع مدولاسیون همعرض محسوب می شود.