هدر سایت
- -

اهمیت قالب لحنی

مهم است که در اجرا، قالب لحنی و روش مدولاسیون، موجب ارتقاء قدرت تنغیم و بکارگیری هر سه مدل مدولاسیون پرده، ملودی، پرده – ملودی در اجرا گردد.