هدر سایت
- -

تقسیم بندی اصوات انسانی

در تقسیم بندی اصوات انسانی، دسته های مختلفی به جهت میزان ارتفاع و محدوده فرکانس صوتی ارائه شده است. یکی از معروف ترین دسته بندی ها در خصوص تقسیم بندی صدای باس و تنور در مردان است که به دو دسته کلی تقسیم می شود:

باس اول مانند صدای اساتیدی همچون منشاوی، شحات انور، طبلاوی، متولی عبدالعال، علی البنا و ..

باس دوم مانند صدای اساتیدی همچون محمد عمران، محمود عبدالحکم، فرید السندیونی، سعید حافظ، عبدالفتاح شعشاعی و …

تنور اول مانند صدای اساتیدی همچون بدرحسین، عبدالعزیز حصان، علی محمود

تنور دوم مانند صدای اساتیدی همچون شعیشع، عبدالباسط، کامل یوسف، محمد النقشبندی