تنغیم مألوف

از مسائل مهم قرائت تدویر، توجه به تنغیم مألوف است. منظور از تنغیم مألوف، تنغیمی است که قالب مردم با آن مأنوس می باشند.

نظرات بسته شده است.