هدر سایت
- -

سه شرط مهم در استفاده از صدای تفقیق الصوت

14 – در استفاده از صدای تفقیق الصوت باید سه شرط مهم رعایت شود:

الف): کوتاه باشد                            ب): محدود باشد                   ج): به حزن و حالت دهی به صدا کمک کند و زننده نباشد