هدر سایت
- -

سه موضوع برای فراگیری مقامات

برای فراگیری مقامات باید سه موضوع را مد نظر قرار داد:

الف): تقلید دقیق و داشتن الگوی موسیقایی در ذهن

ب): سلفژ

ج): تمرین کلامی و آوایی ملودی