هدر سایت
- -

سونوریته

کیفیت صدادهی به درجات صوتی را سونوریته می گویند. سونوریته با طنین صدا ارتباط مستقیم دارد فلذا باید به شکلی باشد که طنین صدا را به شکل نامطبوع تغییر ندهد.