هدر سایت
- -

صدای غیر طنین دار چیست؟

در موسیقی عرب به صدایی که دارای شدت و ارتفاع نباشد به اصطلاح، صدای غیر طنین دار گفته می شود.