هدر سایت
- -

عوامل ایجاد نبر در کلام

نبر به کلام به سه حالت شکل می گیرد:

الف): شدت صدا                      ب): مدت صوت               ج): ارتفاع صوت