هدر سایت
- -

عُرُبات یا نبرات الصوت

اصالت تحریر در نغمات عربی بر اجرای تحریرهای ریز استوار است که تحت عنوان عُرَب یا عُرُب شناخته می شود. همچنین تحریر تحت عنوان عُرُبات و یا نبرات الصوت نیز شناخته می شود.